کسی قدم به حرم ، بی مدد نخواهد زد

              بدون واسطه، دم از احد نخواهد زد

                        گدای کوی رضا شو ، که آن امام رئوف

                                 به سینه ی احدی ، دست رد نخواهد زد

 

 بر روی رضـا شمـس امامت صلـوات

                  بر شافع ما روز قیامـت صـلوات

                         در شـام ولادتـش که شادنـد همـه

                                     بفرست بر این روح کرامت صلوات