همیشه صداهای بلند را میشنویم ، پررنگ ها را میبینیم ، سخت ها را میخواهیم .

 غافل از اینکه خوبها آسان میآیند، بی رنگ می مانند و بی صدا می روند