نقاشی   کار با مداد رنگی

      

                 دست همه تون درد نکنه امید وارم همیشه سلامت باشین

        

      چه باشه چه نباشه محبت سر جاشه         چه داری چه نداری تو عزیز روزگاری