برجلوه روی ماه مهدی صلوات     

            بر جذبه هر نگاه مهدی صلوات

                       مارانبود چو هدیه در خو ر او      

                            بفرست به پیشگاه مهدی صلوات