پروردگارا ، پیکرم را به نور دانش ،قامتم را به عدالت ،پایم را به استقامت ؛دستم را به

امانت ؛ قلبم را به شجاعت ،چشمم را به محبت ،رخساره ام را به مروت؛ زبانم را به

دوستی ، روحمم را به وجدان ،جونم را به ایمان ، زبونم را به تقوا کرامت فرما

                  آمین یا رب العالمین