قانون معرفت میگه :

      با هام باشی با هاتم

         دیونه بشی دیونه میشم .

                 مریض بشی مریض میشم 

                                  خوب من , بمیری میمیرم . 

                          تنهام بزاری منتظرت میمونم