ای منتظران گنج نهان می آید 

              آرامش جان عاشقان می آید  

                        بر بام سحر طلیحه داران ظهور 

                                     گفتند که صاحب زمان می آید