سر به زیر ... امیر و سردار ... در دنیا  بی مثل .

به مستی امان دادن ... بی برادر... امان از امان نامه ... 

طلب از طالب دل کردن ... شرمنده شد ...بی دست ..بی بهانه 

آب آب شد ... سر خم نشد.. . عمود آهنین خواست

صورت به خاک شد ... با برادر 

جهان  روسیاه ... در تلاطم ... بی سپاه ... بی امیر