دل در تاب و تب توهه تو به چی فکر می کنی؟

طاقت دل تا چه حدیه نمی دونم 

 می ترسم ,,, از خودم ,,, از دلم ,,,, 

روزی میاد که دیگه نیستم ,,, هیچ جا ,, ما از فراموش شدگانیم

شاید اسمی هم بر سر مزارم نباشه ,,, شاید