دیدم شلوغی زمین زیاده , سر به آسمان بردم 

منو نپذیرفتن .... ندا آمد تو که دل نداری ,,, ورود ممنوع 

خواستم ناله کنم  ... نشد ,,,