بی خبر از حال همدیگر خوابیدن چه سود

                          بر مزار مردگان خویش نالیدن چه سود

 زنده را تا زنده است باید به فریادش رسید

                       ورنه بر سنگ مزارش اب پاشیدن چه سود

 گر نرفتی خانه اش تا زنده بود

                       خانه صاحب عزا تا صبح خوابیدن چه سود

 گر نپرسی حال کس تا زنده است

                          بعد مرگش اشک و نالیدن چه سود