بازم مهر ,,, بازم سکوت منو تو

سکوت از جنس فریاد... فریاد منو تو

سکون از جنس رفتن ...رفتن تو ... رفتن من

از کوچه های شهر تو رفتم ....با ترس تو رفتم

ترسی از جنس ترس... ترسی که فقط تو می فهمی و من

رفتنم از جنس اشک بود.. که فقط تو می فهمی و من

تو بودی ومن ... تنها ... با سنگهای  تراش خورده

سنگ از جنس طاق بود ... فقط تو می فهمی و من

طاق از جنس امامزاده ... با تو ... با من... 

صدای قرآن ... زیارت....

بازم مهر ... تنهایی ... سکوت ...این بار هم از جنس منو تو

فقط باش ... هر کجا ... هر سقفی ... فقط باش 

منتظرم که روزی بیایی ... بی ترس .. بی سنگ

بی امامزاده ... فقط منو تو