بهم گفتن بهش فکر نکن تا فراموش بشه 

نمی دونی اون تمام وجودمه ؟ تمام بدنم ,تمام ذهنم

بهم گفتن خودتو سرگرم کن 

نمی دونی سرگرمیم بخشش مال اونو ؟ هرچند بخشید

گفتن اون مثل رعدو برق اومد و رفت 

 نمی دونی ؟تمام هستیم با صداش لرزید با نورش روشن شد

چطور بهش بگم کجایی ؟ حالت چطوره؟

حالم خوبه ملالی نیست جز دوری شما 

عجب دردیست دوری , زندگی بی تو