راهی راهی شدم میدونستم سخته , درد داره , زجر داره ,

بازی با دل و اعصابه , شاید و باید داره ,

نمیشه گفت همه چیز رو پیش بینی میشه کرد خب فکرشو

هم نمی کردم اینطوری بشه , باید گفت بهترین چیز سکوته

این سکوت کشنده اما چاره ای نیست ,

همیشه کمی دیر می کردیم هم دیگرو به خدا می سپردیم

الانم باید بگم بخدا سپردمت عزیزم