سلام ,

دوباره اومد م واسی نوشتن , شاید بتونم بنویسم , 

از خدای بزرگ می خوام کمکم کنه ,

واسی دلم می نویسم , فقط واسی خودم ,