جایی داریم برای گفتن 

واسی فریاد زدن 

پس فریاد می زنم

آهای مردم ، آهای انسانها منم .... خودم ...... تنها ... مال..... خودم 

اینو اون دنیا هم میگم  خداجون فقط بپرس .... بپرسو سرم به سرم نذار 

بی جواب موندی به من ربطی ندارا ... آخه تو ستاری نه من