امروز خندان راه می رفتیم پشت سر یه جسد 

وقتی خبر دار شدیم مرد ..... خندیدیم 

به دوستانمون گفتیم  .... خندیدیم 

با صدای بلند گفتیم لا اله الاالله ..... خندیدیم 

پشت سرش نماز خوندیم ...خندیدیم 

به شوخی گفتیم بریم ببینیم آیا خاک می ریزن .... خندیدیم

مطمئن شدیم که نمیاد  ..... خندیدیم

اون مرد ........ کارش تو دنیا تمام شد......... اون به ما خندید