92 هم گذشت خب 93 داره میاد..... دیگه چکار میشه کرد؟ ......هیچی 

                 سال نو مبارک