می ترسم به بهار سلام کنم

می ترسم از روی دلتنگی سلام کنم 

شاید یواشکی از کنارش رد بشم و به روحم نیارم 

شاید ......