مادر ی با تن کبود 

 مادر حسن ، حسن که غریب مدینه بود 

کبودی تن مادر جگر سوزه . جگر حسن چی؟

مادری که حسین را داشت تا قربانی کنه

خود چرا غریبانه رفت؟ شبانه خاک شد ؟ کجاهه قبرش یا علی 

خوش بحال مادر که نبود ببینه چه گذشت در نیم روز کربلا

                 امان از دل زینب