مارو بنامی فریب دادن 

به کلامی زیبا باختیم ؛به شب روز خود رحم نکردیم ، همسایه مون شد برج زهر مار

بریدیم دست رفیقمونو ، دنبال کسی گشتیم که نداشتیم اما داشتیما ،

یادم نیست کی به تو سلام کردم ، یادت هست کی برات نوشتم ؟

 منم باختم هم خودمو وهم تورو