ما به خدای آسمان و زمین اعتقاد داریم 

به برکت آسمان و زمین معتقدیم 

چرا گیریم ؛هم در آسمان و هم در زمین؟

موندیم چکار کنیم با خدایمون که تنهاست  ،با خودمون که گم شدیم

یه روزی بشه هوای خداو خودمونو داشته باشیم

نشیم تنها       ،      نگذریم از هم