عقربه ی یه ساعت رو نگاه کن

 همیشه میبینی عقربه ی بزرگ داره خودشو به عقربه ی کوچیک میرسونه

ساعت12

 اه لعنت به این ثانیه شمار بازم اومدش و ظرف

1 ثانیه همه چی روخراب کرد بازم نذاشت این دوتا بهم برسن

                 زندگی یعنی همین