دنبال کسی نگرد که بتونی با اون زندگی کنی دنبال کسی بگرد که نتونی بدون اون یه لحظه زندگی کنی