برف اومد و همه جارو سفید پوش کرد 

 خداقدرتشو به رخ ما آدما کشید جالب تر اینکه یه قسمتی از جنگل برگ ریزان داشت 

قسمت دیگه سر سبز بود یه جایی برف بود و یه جایی آفتاب 

میشه گفت امروز هم  ابری بود برف دیدیم هم بارون و هم آفتاب