هر گل خوشبو که گل یاس نیست 

               هر چه تلالو کند الماس نیست 

                             ماه زیاد است و برادر بسی

                                    هیچ یکی حضرت عباس نیست