سر کوچه ی دلمون پرچم سیاه نصب کردیم

نوحه  سر دادیم ، مرثیه از ماشینهامون شنیده میشه

سر بند پسر  بچه هامون شده یا ابوالفضل و یا علی اصغر 

به عشق رقیه روسری های دخترامون شده چفیه 

 روی سینه های این آدمها نوشته شد یا حسین

چرا دورتر بریم توی خونه هامون صدای ناله میاد 

بیاد چه کسی گریه کنیم و بیاد چه غمی داد بزنیم : این علم از کیست که بی صاحب است