ما جان به خدا دادیم تا زنده شما باشید    

                        بر خاک مزار ما یکدم به دعا باشید

چون شمع وجود ما قربان شما گردید        

                       روشن گر شمع ما شاید که شما باشید

یکروز اگر آیید بر خاک مزار ما                

                                  قرآن خدا خوانید مشغول دعا باشید 

               

                برای شادی روح شهدای گمنام ایران زمین صلوات