امروز کوچولوی من بدنیا اومد   92/6/22

سید مرتضی خوش اومدی