نمی تونم چیزی بنویسم

ذهنم پر از حرفه اما نمیشه نوشت یعنی نمی دونم چی بنویسم

شاید این روزا استرس زیاد دارم بخاطر اونه

شایدم منتظرم و این انتظار دیونه کننده

توی این سن وسال مثل بچه ها شدم با ذهنم درگیرم و گاهی هم داغونم

چی بگم