شنیده بودم

هر وقت دلت می گیره برو کنار ساحل آرومت می کنه

اما بعدها فهمیدم معرفت بعضی آدمها حتی دریا رو هم آروم می کنه