آقای من بهار آمد اما بهار حضور تو کی خواهد آمد.

ما در انتظار آمدنت شکوفه های بهاری ر ا سر راهت پر پر خواهیم کرد

چشم انتظار حضورت تا قیام قیامت می مانیم