هر کس ز  خدا طلبد راحت جانی

           من طالب آنم که تو بی غصه بمانی