یک نفر یک جا تمام رویاهاش لبخند توست احساس میکنه که زندگی واقعا باارزشه

پس هروقت احساس تنهایی کردی  این حقیقت روبه یاد داشته باش که

                           یک نفر یک جایی در حالی فکرکردن به توست