بابا جونم روزتو بهت تبریک میگم

در برابر تمام کارهایی که برایم

کردی فقط یه جمله میتونم بهت بگم                             

خیلیییییییییی دوست دارم.