ای کاش علی شویم و عالی باشیم

          همسفره ی کاسه سفالی باشیم

                   چون سکه به دست کودک برق زنیم

                                  نان آور سفره های خالی باشیم