91 با تمام خوبی و بدیش تموم شد ،گذشت فصلهاش و گذشت هر چه بود

همه کسانیکه بهم بدی کردن رو بخشیدم و فراموش کردم هر چه بود

از همه هم خواهش می کنم منو به بزرگواریشون ببخشن

92 تا چند ساعت دیگه میاد

 برای هم قدم بر داریم و از خدای بخواهیم قلبی رو نشکونیم

سال نو مبارک امید وارم سال خوبی داشته باشین