عشق نمی پرسه اهل کجایی ، فقط میگه توی قلب من زندگی کن ..

عشق نمی پرسه چرا دور  هستی ، فقط میگه همیشه با من هستی ..

عشق نمیگه دوستم داری؟ فقط میگه دوستت دارم .. . . .