نمیدانم محبت را بر چه کاغذی بنویسم که هرگز پاره نشود

                              بر چه گلی بنویسم که هرگز پرپر نشود

                                  بر چه دیواری بنویسم که هرگز پاک نشود

                                              بر چه آبی بنوسیم که هرگز آلوده نشود           

                                                           بر چه قلبی بنویسم که هرگز سنگ نشود