بعضی‌ها حرفی می‌زنند ودلت را می‌شکنند!!
 
بعد به سادگی روبروی این قلب شکسته می‌ایستند و می‌گویند:
ناراحت شدی؟!!!
چقدر زود رنجی تو من که چیزی نگفتم. . .