این روزا سردمه

حتما هوا سرد شد، آخه زمستون اومد

اما نه چیز دیگه

 دلم که از سرما نمی لرزه

 به قولی: گرگ گرسنه از هی هی چوپان نترسد