یک نفر یک جا تمام رویاهاش لبخندته احساس میکنه که زندگی واقعا باارزشه

پس هروقت احساس تنهایی کردی این حقیقت روبه یاد داشته باش که

                           یک نفر یک جایی در حال فکرکردن به توست