نفرت هرگز با نفرت پایان نمی یابد      

          نفرت تنها و تنها تسلیم عشق خواهد شد