از کجا بنویسم در وصف عاشورا

از تیر برچشم یا بر گلوی کوچک

از شبیه پیغمبر یاگوش و گوشواره

از سنگ بر پیشانی یا اسیری

 از مصیبت در یک نیم روز؟