سلام بر آنان که لایق سلامند

        یک رنگ و یه دل و یک مرامند

              هم گلند هم گنجینه هم دوست  ،

                           هرچه از آنان تعریف کنی نیکوست