از شکستن دو چیز بترس

      اولی دلی که صادقانه دوستت داره 

                         دومی دلی که عاشقانه به یادته