در مبازه ترسیدن عیب نیست بلکه باید بدانیم چگونه ترس خود را پنهان کنیم

کسانی که از داشتن دشمن می ترسند نمی توانند دوست واقعی داشته باشند