زندگی مثل یک دیکته است

هی غلط می نویسیم هی پاک می کنیم

غافل از اینکه اجل یکدفعه داد می زنه:

برگه ها بالا وقت تمام شد.