سبدی هست در اندیشه ی من      که پراز گل بدهم هدیه به تو    

           غافل از آنکه تو خود ناب تری      یک جهان گل بخورد غبطه ی تو