هفت راز خوشبختی از زبان کوروش بزرگ :

متنفر نباش ؛ عصبانی نشو ،ساده زندگی کن ؛ کم توقع باش ؛ همیشه لبخند بزن ،

زیاد ببخش و یک همدم خوب داشته باش